તમિલનાડુમાં ઝેરી દારૂ પીવાથી 37 લોકોના મોત

તમિલનાડુના કલ્લાકુરિચી જિલ્લામાં ઝેરી દારૂ પીવાથી 37 લોકોના મોત થયા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઝેરી દારૂ પીનારા ઓછામાં ઓછા 55 અન્ય લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા.

digital marketing agency in Gurgaon

Are you seeking the best digital marketing agency in Gurgaon or across India? Look no further than Hypronline, a leading digital marketing company based in Gurgaon. Renowned as one of the best marketing agencies in the industry, Hypronline offers unparalleled expertise and innovative solutions to elevate your brand\’s online presence and drive tangible results.

Landscape lighting contractors near me

landscape lighting contractors near me fixtures, unequaled maintenance plans, a free consultation, and assistance with installation planning. When path lighting is present, we frequently take it for granted, but when it is absent, we are completely disoriented. Outdoor Lighting Perspectives offers the lights you need for any frequent routes or hazardous locations, including driveway lighting, stair lighting, sidewalk lighting, and more.